Ga naar content

Algemene voorwaarden

Hier leest u onze algemene voorwaarden.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van:
Handelsonderneming L.P. Petersen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Ermelo.
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor De Veluwe en Twente onder nummer 08080857, hierna te noemen: Petersen

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Petersen en een klant waarop Petersen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van algemene specifieke voorwaarden of bedingen van de klant wordt door Petersen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst 
1. Een aanbieding of (prijs-)opgave bindt Petersen niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Petersen kan niet aan zijn aanbieding/ offerte worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding/ offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Petersen een order schriftelijk aanvaardt of door Petersen uitvoering aan een order wordt gegeven.

4. Alle door Petersen gedane opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met de grootste nauwkeurigheid gedaan. Petersen kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.

5. Petersen behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door de klant per aangetekende brief wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 3. Levering 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Petersen te Ermelo en bepaalt Petersen de wijze van verzending.

2. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn en zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant of worden verkocht aan een derde partij. De klant zal in elk geval de vooraf vastgestelde aankoopsom vermeerderd met alle eventuele aanvullende kosten verschuldigd zijn, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

4. Petersen heeft te alle tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 4. Levertijd
1. De door Petersen opgegeven levertijden gelden bij benadering. Zij zijn geen fatale termijnen

2. Bij niet tijdige levering dient de klant Petersen schriftelijk in gebreke te stellen en Petersen een redelijke termijn te stellen zijn verplichtingen alsnog na te komen.

3. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

4. Indien Petersen voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de klant moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Petersen.

Artikel 5. Garantie
1. Indien de door Petersen geleverde zaken een gebrek vertonen, is Petersen verplicht binnen 30 dagen nadat de klant hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.

2. Petersen kan er voor kiezen om de zaken te vervangen, te repareren of te crediteren.

3. De garantie vervalt indien de klant schade veroorzaakt door een onjuist gebruik van de gegarandeerde zaak.

4. Petersen is niet verantwoordelijk voor directe en/of gevolgschade als resultaat van verkeerd gebruik van de zaken.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
1. Petersen blijft volledig eigenaar van de door hem verkochte zaken tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

2. De klant mag de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag echter die zaken niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten.

3. Indien en zolang Petersen eigenaar van de zaken is, zal de klant Petersen onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of indien anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal de klant Petersen op zijn eerste verzoek meedelen waar de zaken zich bevinden.

4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Petersen. De klant staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 7. Gebreken
1. De klant dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaak is geleverd; - of de geleverde zaak voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of zichtbare tekortkoming geconstateerd, dan dient de klant deze binnen drie dagen na levering aan Petersen te melden.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen drie dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen zes maanden na levering schriftelijk te melden aan Petersen.

Artikel 8. Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Petersen, uitgedrukt in EURO, en exclusief omzetbelasting.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van de klant de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de zaken en het vervoer daarvan. Petersen kan deze kosten apart volledig in rekening brengen.

3. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Petersen geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en invoerrechten. Indien deze omstandigheden na het sluiten van een overeenkomst, maar voor de aflevering van de zaken wijzigen, heeft Petersen het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant door te berekenen.

4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Petersen op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 9. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden. Hetzij per overboeking vooraf, hetzij per creditcard, hetzij per eenmalige machtiging.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.

3. Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening. De klant heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Petersen op te schorten.

4. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van surséance van betaling, schuldsanering of faillissement van de klant zijn de vorderingen van Petersen en de verplichtingen van de klant jegens Petersen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Incassokosten
1. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. In ieder geval is de klant in het geval van een geldvordering verschuldigd: - over de eerste € 3.000,00 15% - over het meerdere tot € 6.500,00 10% - over het meerdere tot € 15.000,00 8% - over het meerdere tot € 65.000,00 5% - over het meerdere 3%

2. Indien Petersen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en Vrijwaring.
1. De aansprakelijkheid van Petersen is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.

2. Petersen is niet aansprakelijkheid, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor gevolgschade die de klant of een derde ter zake van de geleverde zaken mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade en immateriële schade.

3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in de artikelen 5 en 7 van deze voorwaarden.

4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van Petersen of zijn ondergeschikten.

Artikel 12. Overmacht 
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daarover in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien waarop Petersen geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Petersen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Petersen daaronder begrepen.

2. Petersen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Petersen zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Petersen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Petersen niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Petersen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13. Geschillenbeslechting
De rechter in de vestigingsplaats van Petersen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de Sector Kanton bevoegd is. Niettemin blijft Petersen bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Artikel 14. Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Petersen en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.